Công Thức Tính Tỉ Lệ Gia Tăng Dân Số

Sau đây là tổng vừa lòng các nội dung bài viết Công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số khá đầy đủ nhất được tổng hợp vì chưng chúng tôi

*
Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên và thoải mái
*
– Công thức: Tỷ lệ tăng thêm dân số tự nhiên = (Tỷ suất sinh – Tỷ suất tử)/10

I. Phần trăm tăng dân số tự nhiên

Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh cùng số chết so với dân số trung bình vào kỳ nghiên cứu, hoặc bởi hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số trong kỳ (thường tính cho 1 năm lịch).

Bạn đang xem: Công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số

Công thức tính:

NIR

=

B – D

×

1000 = CBR – CDR

Ptb

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B : Số sinh trong năm;

D : Số chết trong năm;

Ptb : Dân số trung bình (hoặc dân sinh có đến ngày 01 tháng 7) của năm;

CBR : Tỷ suất sinh thô;

Tham khảo: Sorbitol là gì? Công thức, tính chất, vận dụng của Sorbitol C6H14O6

CDR : Tỷ suất chết thô.

Phân tổ đa phần

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỳ công bố: Năm. Mối cung cấp số liệu

– Tổng điều tra dân số và nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra vươn lên là động dân sinh và kế hoạch hóa gia đình.

Cơ quan phụ trách thu thập, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Xác suất tăng số lượng dân sinh chung

Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số thông thường (gọi tắt là xác suất tăng dân số) là tỷ suất mà theo đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) vào một thời kỳ (thường tính cho một năm lịch) vì tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ so với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Xem thêm: Nhà Công Tử Bạc Liêu Ở Đâu, Giá Vé, Kiến Trúc 2022, Nhà Công Tử Bạc Liêu Ở Đâu

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR : Tỷ lệ tăng dân số chung;

Tham khảo: Phương trình mặt đường thẳng: những dạng, giải pháp viết, trả lời giải bài tập

CBR : Tỷ suất sinh thô;

CDR : Tỷ suất chết thô;

IMR : Tỷ suất nhập cư;

OMR : Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR : Tỷ lệ di cư thuần.

Phân tổ đa số

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực trực thuộc Trung ương.

Kỳ công bố: Năm. Mối cung cấp số liệu

– Tổng khảo sát dân số cùng nhà ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra biến chuyển động dân sinh và sáng kiến hóa gia đình.